• Aanbod

  Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het (diagnostisch) onderzoeken,

  stimuleren en opvolgen van de ontwikkeling van kinderen van 0 jaar tot (jong)volwassenen.

   

  Maak je graag gebruik van onze online hulpverlening of verkies je therapie aan huis?

  Vraag aan je behandelende therapeut om meer praktische info.

  Pediatrische kinesitherapie en

  psychomotorische therapie

  Je kan bij ons terecht met hulpvragen die binnen volgende motorische ontwikkelingsdomeinen vallen:

  • Fijne motoriek: knippen, plakken, vouwen, gommen, samenwerking tussen de 2 handen,... 
  • Grote motoriek: evenwicht, kracht, coördinatie, balvaardigheden,...
  • Cognitief motorische vaardigheden: visuomotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie,...
  • Schrijfmotoriek: pengreep, kwaliteit van schrijven, motorische deelbewegingen schrijven,...
  • Richtingsproblemen of lateralisatieproblematiek
  • Executieve functies

  Ergotherapie

  Ondervindt jouw zoon/dochter problemen met dagelijkse activiteiten die zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid belemmeren?

  Denk maar aan vaardigheden zoals jas aan- en uitdoen, ritsen en knopen openen of dicht doen, tanden poetsen, boekentas leren maken,...

   

  Onze ergotherapeute kan met de juiste aanpak en hulpmiddelen deze taken stimuleren en vergemakkelijken.

   

  Ook voor het stimuleren van de executieve functies kan je bij onze ergotherapeute terecht.

  Psycho-pedagogische begeleiding

  Wil je graag begeleiding, therapie of advies met betrekking tot:

  • Studeren/leren leren
  • Sociale vaardigheden: weerbaarheid, assertiviteit, vrienden maken, omgaan met kritiek,...
  • Emotionele ontwikkeling: angsten, emotieregulatie, omgaan met stress/faalangst, zelfbeeld, zelfvertrouwen,...
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Opvoedingsvragen en -ondersteuning
  • Ontwikkelingsmoeilijkheden: AD(H)D, autisme
  • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,...) 

  Of wens je een diagnostisch- of handelingsgericht onderzoek? Onderstaande onderzoeken zijn bij ons mogelijk:

  • Intelligentie onderzoek
  • Sociaal-emotioneel belevingsonderzoek
  • Aandacht- en concentratieonderzoek
  • Studiestrategie-, executieve functie- en geheugenonderzoek
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornis: AD(H)D (effectieve diagnosestelling steeds in samenwerking met een externe kinderpsychiater) 

  Huiswerkbegeleiding en bijles

  Voor kinderen tot het 6de leerjaar

  Doorheen de schoolontwikkeling van kinderen en jongeren stoten ze regelmatig op moeilijkheden. Ze kunnen vastlopen in onder andere het lezen, rekenen en spellen. Sommige kinderen weten deze moeilijkheden zelf te overbruggen, maar er zijn er ook velen waarbij dit moeilijker lukt ook al doen ze hun best.

  Tijdens deze lessen geven we jouw zoon/dochter de extra aandacht, uitleg en tips die ze nodig hebben om hun huiswerk tot een goed einde te brengen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te stimuleren.

   

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  Studiebegeleiding en leren leren

  Voor kinderen vanaf het 5de leerjaar en ouder

  Voor heel wat kinderen en jongeren is het niet evident om te studeren en hun schoolloopbaan vlot door te komen. Het lukt niet om te studeren, het plannen loopt moeizaam, de concentratie is ver zoek,...

  Dat levert vaak grote frustraties op en een daling in hun studiemotivatie.

  Om hen op lange termijn te helpen, wordt er bij ons ingezet op het zelfstandig leren studeren en het versterken van hun studietechniek (plannen, organiseren, timemanagement, studiemotivatie,...).

   

  Of voor advies met betrekking tot je studiekeuze kan je ook bij ons terecht.

   

  De begeleidingen worden steeds afgestemd op de noden van het kind of de jongere.

   

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids typen

  Een speelse kindvriendelijke manier om blind en foutloos te leren typen op een AZERTY-klavier.

  • De lessen worden wekelijks georganiseerd in kleine groepjes (2 tot 4 kinderen). 
  • Een reeks omvat 10 lessen van een uur. 
  • De nadruk tijdens deze cursus ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder naar het toetsenbord te kijken, zonder tijdsdruk.

  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken. 
  • De minimumleeftijd is 9 jaar/3e leerjaar
  • Breng liefst je eigen laptop mee. 
  • De kostprijs bedraagt 210 euro, werkboekje inbegrepen. Een broer of zus uit hetzelfde gezin betaalt 110 euro. Voor individuele trajecten kan een tarief besproken worden.

  Vraag bij interesse meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids rekenen

  Een unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-) rekenproblemen die steunt op het aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van links-rechts-rekenrichting.

  • Voor kinderen met rekenproblemen vanaf het 2e leerjaar.
  • 6 of meer individuele sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden te leren aanvoelen en inzicht te krijgen in het optellen en aftrekken. 
  • Op een volledig schematisch-manipuleerbare manier, zónder werkblaadjes, zónder telbaar MAB-materiaal en zónder computer. 
  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
  • De kostprijs per sessie bedraagt 50 euro. De aankoop van het rekenmateriaal kost 10 euro en gaat integraal naar het ontwikkelingsproject Kay Desperans in Haïti.

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids rekenen

  Een unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-) rekenproblemen die steunt op het aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van links-rechts-rekenrichting.

  • Voor kinderen met rekenproblemen vanaf het 2e leerjaar.
  • 6 of meer individuele sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden te leren aanvoelen en inzicht te krijgen in het optellen en aftrekken. 
  • Op een volledig schematisch-manipuleerbare manier, zónder werkblaadjes, zónder telbaar MAB-materiaal en zónder computer. 
  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
  • De kostprijs per sessie bedraagt 50 euro. De aankoop van het rekenmateriaal kost 10 euro en gaat integraal naar het ontwikkelingsproject Kay Desperans in Haïti.

  Vraag meer info via ons contactformulier.

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 
Voor cursussen en opleidingen binnen 2Hands4Kids en B-Ortho & Explore
Inleiding
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B-Ortho & Explore en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en cursussen van B-Ortho & Explore inclusief 2Hands4Kids.
Definities
1. 2Hands4Kids is een geregistreerd handelsmerk van B-Ortho & Explore en is gevestigd Wimmertingenstraat 15 te 3501 Hasselt, België met ondernemingsnummer 0627.633.154
2. Website: de website van de sectie opleidingen en vormingen van B-ortho & Explore, te raadplegen via www.explore-team.com en de website 2Hands4Kids®, te raadplegen via www.2hands4kids.org 
3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met B-Ortho & Explore en/of zich geregistreerd heeft op de website dan wel een bedrijf of beroepsgroep of instelling.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen B-Ortho & Explore en Deelnemer, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen deelnemer en B-Ortho & Explore voor de cursussen en opleidingen die door B-Ortho & Explore en/of het merk 2Hands4Kids worden georganiseerd. Deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus(sen) en opleiding(en) gebeurt alleen via de webshop. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en staat vermeld in de webshop. B-Ortho & Explore bevestigt via de websitetool de aanmelding en of order waarna de Deelnemer binnen de 7 dagen per e-mail nog de inschrijving ongedaan kan maken, zonder opgave van reden de aanmelding te annuleren. Dit dient schriftelijk (per email: info@explore-team.be) te gebeuren. 
3. Betaling
De betaling kan enkel via bankoverschrijving met vermelding van het volledige factuurnummer worden voldaan. Echter de inschrijving wordt pas officieel zodra de volledige betaling binnen is. De uiterste betaaldatum zoals vermeld op de factuur moet gerespecteerd worden. Voor inschrijvingen binnen de 30 dagen voor aanvang dient het factuurbedrag ten minste 3 werkdagen voor aanvang de cursus en/of opleiding voldaan te zijn. Als een factuur voor een Deelnemer opgemaakt dient te worden voor de werkgever of een organisatie, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en het doorsturen van de factuur naar de financiële dienst die de betaling uitvoert. Bij laattijdige betalingen wordt vanaf de tweede en alle volgende herinneringen 15 euro administratiekosten per herinnering aan het totaalbedrag van de factuur toegevoegd. Deze administratieve kosten zijn verschuldigd vanaf de datum vermeld op de herinneringsfactuur, -brief of -email.
4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van de order van de cursus of opleiding in de webshop van 2Hands4Kids (www.2hands4kids.org) of B-Ortho & Explore (www.Explore-team.com). De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus of opleiding. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. B-Ortho & Explore is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website niet gehaald is. Wanneer deelnemer hinder toebrengt aan docent of andere deelnemers waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door B-Ortho & Explore van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
5. Cursus en opleiding
5.1 Verzorging, kwaliteit en verantwoordelijkheid
De cursussen en opleidingen worden verzorgd door B-Ortho & Explore. Deze zal ervoor zorgen dat de cursussen en opleidingen kwaliteit bieden en steeds gegeven worden door lesgevers die over de nodige diploma’s en/of ervaringen beschikken om kwalitatief sterke vormingen te geven. B-Ortho & Explore heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus en/of opleiding, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de deelnemer. 
5.2 Syllabus, materialen, schriftelijke documenten en mondelinge inhoud
De tijdens de cursus verstrekte syllabus en/of documenten en/of materialen zijn aanvullend op de cursussen en zijn inbegrepen in de totale prijs van de cursus. Het gebruik van deze syllabus, documenten en/of materialen is geheel voor eigen risico en enkel toegestaan aan lesgevers die over de nodige competenties beschikken er oordeelkundig mee om te gaan. De inhoud van de cursus, zowel de mondelinge als de schriftelijke informatie, bijhorende syllabus, documenten en/of materialen vallen onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht van de auteur ervan. 
6. Vooropleiding
Het niveau van de cursus en/of opleiding is gelijkwaardig aan opleidingen professionele bachelor, academische master of aanverwant. De Deelnemer dient minstens één van deze vermelde opleidingsniveaus behaald te hebben voor aanvang van de vorming. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door de organisatie op basis van het voorleggen van deze elders verworden competenties en/of kwalificaties, relevant aan de te volgen cursus of aan studenten. 
7. Facturatie
Tarieven voor de vormingen, cursussen en opleidingen zijn onderworpen aan de Belgische btw-wetgeving. Btw-plichtige, buitenlandse Deelnemers die bij inschrijving een geldig btw-nummer voorleggen, krijgen een factuur met btw-vrijstelling via intracommunautaire levering. Elke wijziging van de factuur ten gevolge van het onvolledig vermelden van de facturatiegegevens, inclusief btw-nummer, of wijzigingen aan de factuur op vraag van de Deelnemer gaan altijd gepaard met een administratieve kost van 15 euro in de MvH. Alle op de website en in de webshop vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. B-Ortho & Explore heeft het recht deze te corrigeren. Door deelnemers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
8. Speciale kortingen bij herneming van eenzelfde vorming
Voor Deelnemers die eenzelfde vorming meermaals willen volgen kan een korting van 25% tot 75% toegekend worden. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
1) De Deelnemer brengt B-Ortho & Explore meteen bij de inschrijving via de website op de hoogte van de herneming van de cursus bij B-Ortho & Explore, met vermelding van het klantennummer zoals vermeld op de factuur van de eerste deelname. Zonder vermelding van het klantennummer bij inschrijving kan geen korting toegekend worden.
2) De Deelnemer aan wie korting wordt toegekend telt niet mee in het bereiken van het minimum aantal deelnemers. 
3) Cursussen van andere organisaties komen niet in aanmerking om beroep te doen op het hernemingsrecht en/of de hieraan verbonden kortingen.
9. Vrijstelling
Voor deelnemers die al een vorming van B-Ortho & Explore hebben gevolgd die in inhoud volledig overeenkomt met het volgen van een lesdag in de jaaropleiding PO-RT georganiseerd door B-Ortho & Explore, kunnen bij deelname aan de PO-RT jaaropleiding na aanvraag vrijstelling krijgen voor de betreffende lesdag of kiezen voor een korting van 50% op die lesdag binnen de jaaropleiding PO-RT indien ingeschreven via B-Ortho & Explore.
Neem hiervoor contact op met B-Ortho & Explore.
10. Wijzigen en Annuleren
Annulering van de cursus of opleiding door de cursist moet altijd schriftelijk (e-mail) plaatsvinden en zal afgehandeld worden volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de goedkeuring van annulering zal plaatsvinden. Bij annulaties na 7 dagen na de online inschrijving is geen restitutie van het cursusgeld verschuldigd, met als enige uitzondering een geldige medische reden die het deelnemen aan de opleiding onmogelijk maakt en binnen de 7 dagen gestaafd wordt met een rechtsgeldig medisch attest. Hierop dient de arts schriftelijk te bevestigen dat de Deelnemer medisch gezien niet in staat is de opleiding te volgen en de duurtijd van dit onvermogen. Het cursusgeld zal dan voor de cursusdagen binnen de medisch gestaafde periode van onvermogen om de cursus te volgen, terugbetaald worden. In het geval van annulaties zonder recht op terugbetaling mag de cursist de cursusdag(-en) inhalen in de eerstvolgende vorming die met hetzelfde onderwerp georganiseerd wordt, ongeacht de locatie en datum ervan. De Deelnemer kan op de website zelf de data en locaties vinden en brengt de organisatie ten minste 14 dagen voor aanvang op de hoogte van de inhaaldag(-en).
Bij inschrijving wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief 2Hands4kids. Indien gewenst kunt u zich daarvoor zelf weer uitschrijven door een mail te sturen naar info@explore-team.be. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt B-Ortho & Explore zich het recht voor om de cursus of opleiding te annuleren of op eigen initiatief te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval volgt restitutie van het volledige lesgeld, binnen twee weken na de annuleringsdatum van de Deelnemer.
11. Aansprakelijkheid
B-Ortho & Explore heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische cursus en/of opleiding. B-Ortho & Explore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van opzet door B-Ortho & Explore, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de cursus en/of opleiding. Breincentrum is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de therapie, coaching of trainingen die deelnemers verzorgen aan hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. B-Ortho & Explore is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de cursusruimtes van B-Ortho & Explore op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op B-Ortho & Explore. B-Ortho & Explore is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus of opleiding. Aan de informatie op www.explore-team.com en/of www.2hands4kids.org kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft B-Ortho & Explore het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.
12. Auteursrecht
Alle informatie die tijdens een cursus of opleiding wordt verstrekt in de vorm van presentaties en/of syllabus en/of documenten en/of mondeling, inclusief visuele ondersteuning zoals bordschema’s en beeldmateriaal worden als vertrouwelijk beschouwd en de websites van B-Ortho & Explore, Explore-team en 2Hands4Kids, worden als eigendom van Ortho & Explore beschouwd en beide mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings, eigenaar van 2Handkids en vennoot in Ortho & Explore, op wat voor wijze dan ook worden overgedragen aan derden. De informatie is louter en alleen bedoeld om toe te passen binnen de daadwerkelijke hulp aan en begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Afgeleide informatie of producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Wendy Peerlings worden doorgegeven, verspreid of verhandeld of gebruikt voor een eigen ontwikkelde cursus of opleiding. Het copyright van opleidingen berust bij Ortho & Explore. Elke inbreuk hierop zal doorgegeven worden aan Mr. Ellen Coninx, Hegius, Plantenstraat 50, 3500 Hasselt, die het auteursrecht van 2Hands4Kids ® en B-Ortho & Explore oordeelkundig bewaakt en het recht op auteursvergoedingen voor B-Ortho & Explore bewaakt.
13. Vertrouwelijkheid
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door B-Ortho & Explore vertrouwelijk behandeld.
14. Klachten
Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen in onderling overleg met respect voor deze algemene voorwaarden. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling via Hegius in. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen middels contract. Mocht het geschil niet worden opgelost middels Hegius, of mocht er geen contract over de gelijke verdeling van de kosten verbonden aan het advies van Hegius mogelijk zijn, dan staat het partijen vrij om naar de Rechtbank te stappen om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Klachtenprocedure B-Ortho & Explore
Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de cursus of opleiding schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan onderstaand adres (Wimmertingenstraat 15 3501 Hasselt) of per email aan info@explore-team.be Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 14 dagen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Indien partijen 14 dagen na indiening van een klacht geen overeenstemming hebben bereikt, dit ter beoordeling van de klager, kan de klager binnen 14 dagen een beroep doen op juridische conflictbemiddeling via Hegius onder hoger vermelde voorwaarden.
15. Vragen
Schriftelijk (ook e-mail) en mondelinge vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursussen en opleidingen of vragen met betrekking tot de cursusinhoud worden binnen 14 dagen beantwoord. Indien beantwoording binnen 14 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijk melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.
×
Privacybeleid
Jouw inschrijvingsgegevens worden enkel gebruikt voor de praktische organisatie van de cursus of vormingsdag en zijn strikt vertrouwelijk, worden nooit aan derden gegeven en worden op het e-mailadres na, na elke vorming gewist. Maximaal 4 keer per jaar krijg je een nieuwsbrief via e-mail van ons met de nieuwe opleidingsmogelijkheden. Uitschrijven kan te allen tijde via e-mail met vermelding van het mailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangen hebt. Wij verwijderen dan jouw mailadres uit onze lijst. Wij houden geen registers bij.